Bedelli Askerlik Para İade İşlemleri

Yol İzni 21 Günlük Temel Askerlik Hizmetinden Sayılacak

Cezaevinde Olanların Bedelli Askerlik Kanunundan Faydalanması

2018 Yılı Bedelli Askerlik Kanunu Detayları

Askerlik Süresi ve Askerliğe Devam Etme Konuları

Er Erbaş İşlemleri, Yedek Astsubay, Yedek Subay 24 Temmuz, 11:15'de eklendi

Askerlikle ilgili tüm iş ve işlemler 7179 Sayılı Askeralma Kanununa göre yapılmaktadır. Bu yazımızda size bu kanunda yer alan ve askerlikle yükümlü her Türk Vatandaşının bilmesi gereken bilgileri sunacağız. Size kanunda yer alan ifadeleri adım adım açıklayacağız. Gelin hep birlikte kanunda yer alan bilgilere birlikte göz atalım.

Kimler Askerlik Yapmak Zorundadır?

Askeralma Kanununun 4. Maddesinde kimlerin askerlik yapma yükümlülüğü olduğu açık ve net bir şekilde açıklanmıştır. Bu madde şu ifadeleri içermektedir:

MADDE 4- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan her erkek, askerlik hizmeti yapmaya mecburdur. Askerlik hizmeti bu Kanun hükümlerine göre yedek subay, yedek astsubay, erbaş ve er olarak yerine getirilir.

Kanun özetle diyor ki eğer Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıysanız mecburen askerlik yapmanız gerekiyor. Askerliğinizi bedellli askerlik, dövizle askerlik, er, erbaş, yedek subay yada yedek astsubay olarak yapabilirsiniz. Fakat sonuç olarak askerliği yapmak zorundasınız.

Askerlik Süresi Kaç Aydır?

Kanunun 5. maddesinde askerliğin kaç ay olduğu açıklanmaktadır. Buna göre temel askerlik hizmeti herkes için zorunludur. Bedelli askerlik de yapsanız, er, erbaş, yedek astsubay yada yedek subay olarak da askerlik yapsanız 1 aylık temel askerlik hizmetine katılmanız zorunludur.

Bedelli askerlik yapacaklar için askerlik süresi : 1 Ay temel askerlik eğitimi sonrası terhis edilirler.

Er ve Erbaş olarak askerlik yapacaklar için askerlik süresi: 1 Ay temel askerlik eğitimi sonrası 5 ay usta birliğinde görev yaparlar. Dilerlerse 6. ayın sonunda terhis olurlar. Uygun görülürler ve askerliğe devam etmek isterlerse 6 ay daha askerlik yaparlar. Er ve erbaş için zorunlu askerlik süresi 6 ay, askerliğe devam etmek isteyenler için askerlik süresi 12 aydır.

Yedek Astsubaylar İçin Askerlik Süresi: Toplam 12 aydır. Bu 12 ayın ilk 2 ayı temel askerlik eğitimidir. Geri kalan 10 ay yedek astsubay olarak görev yapılır.

Yedek Subaylar İçin Askerlik Süresi: Toplam 12 aydır. Bu 12 ayın ilk 2 ayı temel askerlik eğitimidir. Geri kalan 10 ay yedek subay olarak görev yapılır.

Er ve Erbaş 6 Aydan Sonra Askerliğe Devam Edebilir mi?

Kanunun 5. maddesinde “Erbaş ve erlerden istekli olanlar, sıralı disiplin amirlerinin olumlu değerlendirmesi ile terhise hak kazandığı tarihten itibaren Bakanlıkça uygun görülecek sayıda ve altı ay süre ile sınırlı olmak üzere bu Kanun hükümlerine göre askerlik hizmetlerine devam eder ve bu sürenin sonunda terhis edilir. Bu şekilde askerlik hizmetine devam edenlerin vazgeçme talepleri kabul edilmez. Bunlar hakkında muvazzaflık dönemi için askerlik hizmetinden sayılmayan sürelere ilişkin hükümler uygulanmaz. Bu yükümlüler hakkında ilk altı aylık hizmet süresi için ayrı, diğer altı aylık hizmet süresi için ayrı terhis belgesi tanzim edilir.” ifadeleri yer almaktadır. Yani sizin talebiniz sonucunda sıralı amirleriniz de uygun görürse 6 aydan sonra 6 ay daha maaş alarak askerliğe devam edebilirsiniz.

Askerlik hizmetine devam etmek için müracaat edenlerde aşağıdaki nitelikler aranır:
a) Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.
b) Cezaları ertelenmiş, seçenek yaptırımlardan birisine çevrilmiş, genel ya da özel af kanunları kapsamına girmiş veya haklarında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi;
1) Devletin güvenliğine karşı işlenen suçlar, halkı askerlikten soğutmak, Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama ile zimmet, irtikâp, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, yalan tanıklık, yalan yere yemin, suç uydurma, cinsel saldırı, cinsel taciz, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak, fuhuş, gayri tabii mukarenet, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçlar ile kaçakçılık, ihaleye fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından,

2) Firar, amir veya üste fiilen taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, mukavemet, fesat ve isyan suçlarından,
3) 22/5/1930 tarihli ve 1632 sayılı Askerî Ceza Kanununun 148 inci maddesinde belirtilen suçlardan,
birisinden mahkûm olmamak.
c) Taksirli suçlar hariç olmak üzere bir suçtan bir ay veya daha fazla hapis cezası ile mahkûm olmamak.
ç) Milli Güvenlik Kurulunca devletin millî güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak.
d) Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu imkân ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırmamış, bu örgütlerin propagandasını yapmamış olmak.
e) Arşiv araştırması olumlu sonuçlanmış olmak.
f) Birlik Komutanlığınca hakkında olumlu nitelik belgesi doldurulmuş olmak.
(6) Üçüncü fıkra kapsamında askerlik hizmetine devam edenlerden;
a) Disiplinsizlik ve ahlaki durum nedeniyle sıralı disiplin amirlerinin her türlü bilgi ve belgeye dayanarak düzenleyeceği nitelik belgesine göre askerlik hizmetine devam etmesi uygun görülmeyenler,
b) Hizmetlerinde yetersiz ve başarısız oldukları sıralı disiplin amirlerinin her türlü bilgi ve belgeye dayanarak düzenleyeceği nitelik belgesi ile anlaşılanlar,
c) Yetkili sağlık kurullarınca bu süre içerisinde hakkında “askerliğe elverişli değildir” kararlı sağlık raporu düzenlenmiş olanlar ile herhangi bir nedenle verilen istirahat veya hava değişimi süreleri toplamı yirmi günü geçenler,
ç) Yasa dışı siyasi, yıkıcı ve bölücü faaliyetlerde bulunanlar ile tutum ve davranışlarıyla bu görüşleri benimsediği tespit edilenler,
d) Herhangi bir suç sebebiyle on günden fazla tutuklu kalanlar,
e) Beşinci fıkrada belirtilen suçlardan hakkında mahkûmiyet kararı göreve başladıktan sonra kesinleşenler, asgari tabur komutanı ve eşiti askerî kurum amirince (Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarında eşiti) terhis edilir.

Yorumlar

Konuyla İlgili Sorularınızı Aşağıdaki Bölümden Sorabilirsiniz

  Subscribe  
Bildir
Yedek Astsubay Olma Şartları

Yedek Astsubay Olma Şartları

0
0
24 Temmuz, 12:45
Yedek Subay Olma Şartları

Yedek Subay Olma Şartları

0
0
24 Temmuz, 12:22